Welkom

Hoe werkt het?

 1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
 2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
 3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

24 november 2023
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voor de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 zijn de codes H35 en H35B van toepassing. Inzake de opname in het verantwoordingsoverzicht van de medeoverheden worden de contactpersonen van de mandaathouders binnenkort benaderd om door te geven welke medeoverheden middelen zullen of hebben ontvangen in het jaar 2023.

Wij streven ernaar uiterlijk 15 december 2023 het overzicht voor de codes H35 en H35B gereed te hebben.

8 november 2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

De volgende regelingen zijn nog niet in de verantwoordingslijst opgenomen, omdat de beschikkingen nog moeten worden afgegeven:

 • C94 Nationaal Isolatieprogramma
 • C95 Regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
 • C96 en C96B Regiodeals 4e tranche
 • C97 Regeling huisvesting grote gezinnen
 • C98 Smart City AI TEF call
 • C100 Regeling kansrijke wijk
 • C103 Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals tweede tranche
 • C105 Startbouwimpuls
 • C106 Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget
 • C107 Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023
 • C109 en C109B Herstructurering volkshuisvesting
 • C210 Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023


2 november 2023
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In de aankomende periode worden er nog diverse aanpassingen doorgevoerd in de verantwoordingslijst van EZK. Op 15 november 2023 is het overzicht zo compleet als mogelijk. Tot die tijd is het overzicht nog onderhanden, graag het verzoek om uw vragen tot die tijd te bewaren.

31 oktober 2023
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

De regeling E105 Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023 is niet opgenomen in de verantwoordingslijst. Deze regeling hoeft pas in 2024 voor het eerst worden verantwoord.

De volgende regelingen zijn nog niet in de verantwoordingslijst opgenomen, omdat de beschikkingen nog moeten worden afgegeven:

 • E103 Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027
 • E104 Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
 • E106 Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030
 • E107 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

26 juli 2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De verantwoordingslijst SiSa 2023 is opengesteld en wordt komende weken aangepast en aangevuld.

De te verantwoorden regelingen 2022 vormen de basis voor 2023. In de aankomende periode zullen de verstrekkers diverse mutaties uitvoeren. Regelingen waarvoor een eindverantwoording is ontvangen, zullen worden verwijderd en nieuw afgegeven beschikkingen worden toegevoegd. Op 1 november 2023 is de conceptversie zo compleet als mogelijk.

Als na de publicatie op 1 november van de (concept) verantwoordingslijst een ontvanger van mening is dat de lijst met te verantwoorden regelingen niet juist is (een regeling te veel of weinig), meldt de ontvanger dit direct bij het ministerie van BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa. Wij willen u vragen om deze controlewerkzaamheden uiterlijk 15 november 2023 afgerond te hebben en benodigde wijzigingen door te geven.

Dit geldt ook voor het aanmelden van medeoverheden voor verantwoording onder een b-regeling (SiSa tussen medeoverheden).

Let op: beschikkingsnummers en bedragen zijn ‘detailinformatie’. Dit betekent dat een foutief of ontbrekend beschikkingsnummer of ontbrekend bedrag geen problemen opleveren bij het indienen van uw verantwoording voor 15 juli 2024. Voorwaarde is dat de regeling bij uw organisatie voorkomt. Dit houdt in dat alle ontvangers moeten controleren of alle specifieke uitkeringen waarover de organisatie zich moet verantwoorden ook bij de organisatie zijn vermeld. Ontdekt u een fout: neem contact op met BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa of met de verstrekker van de uitkering.