Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

12-04-2022
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Per abuis is voor de regeling versterkingsgelden 2021 code A5 meegegeven. Dit moet code A9 zijn. Zie ook de e-mail van donderdag 31 maart 2022 verzonden aan de gemeenten.

18-03-2022
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Regeling H11 - Corona Bonusregeling Zorg
Door een abuis van zijden van VWS biedt de SiSa verantwoording 2021 GGD’en niet de mogelijkheid om zich te verantwoorden over de in 2021 verstrekte uitkeringen in het kader van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.
Aan een oplossing wordt gewerkt.

16-03-2022
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Regeling C9 - Specifieke uitkering woningbouwimpuls.
De indicator C9/15 dient ook voor de beschikkingen van tranche 1 en 2 worden ingevuld. Zoals in de beschikking staat werd de cumulatieve cofinanciering ook al voor de eerste en tweede tranche gevraagd.

Na de SiSa-verantwoording 2021 in juli 2022 zal een aangepaste set aan indicatoren (voortschrijdend inzicht) bekend worden gemaakt. De aanpassingen zullen bescheiden zijn. Het gaat vooral om meer helderheid en een betere uitvoerbaarheid, om uiteindelijk tot een goede eindverantwoording te komen.

21-02-2022
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Nadere toelichting SiSa 2021 kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein m.b.t. de kinderopvangtoeslagaffaire.
In de SiSa-bijlage en de Invulwijzer SiSa van 2021 zijn bij de regelingen van SZW (Participatiewet (G2), Bbz (G3) en Tozo (G4)) indicatoren opgenomen voor de kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein met betrekking tot de kinderopvangtoeslagaffaire.
Het gaat om de volgende indicatoren:
 G2: G2/12 en G2/13
 G2B: G2B/15 en G2B/16
 G3: G3/07 tot en met G3/10
 G3B: G3B/09 tot en met G3B/12
 G4: G4/11 tot en met G4/13
 G4B: G4B/13 tot en met G4B/15
Deze indicatoren hebben betrekking op kwijtscheldingen van schulden van gedupeerden en toeslagpartners van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Meer informatie kunt u vinden in de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-0000180781, tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten voor compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen (Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen).

12-01-2022
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voor de toelichtende tekst betreft de regeling C62 (Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen) verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid via de link: Overzicht vragen en antwoorden SiSa 2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl 

23-12-2021
Provincie Zuid-Holland
.

Op het concept verantwoordingsoverzicht Sisa 2021 staan alleen de gemeenten die een Sisa verantwoording moeten indienen voor een specifieke regeling.
Voor een gedetailleerde lijst met de beschikkingsniveau verwijzen wij u naar de website van provincie Zuid-Holland via de link https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/subsidies/openstaande-bdu/

01-09-2021
De website is omgezet van SiSa 2020 naar SiSa 2021. Het overzicht met regelingen over 2020 is per heden te vinden in het archief.