Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

01-02-2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeling C9 - Specifieke uitkering woningbouwimpuls
In de SiSa-bijlage staat onder de C9 vermeld dat dit de verantwoording voor tranche 1 t/m 3 betreft. Dit moet tranche 1 t/m 4 zijn. Conform de beschikking dient ook tranche 4 onder de C9 te worden verantwoord.

16-12-2022
Ministerie van Financiën 

Regeling B2 – Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
In een eerder bericht is het volgende medegedeeld met betrekking tot de SPUK FIN B2: "Recent zijn de tussentijdse beschikkingen verzonden met betrekking tot de SPUK B2 regeling. In deze beschikkingen is steeds de som van de reeds verstrekte voorschotten bij FIN B1 en FIN B2 verrekend met de SiSa-verantwoording over 2021. Deze voorschotten zijn destijds ook voor een klein gedeelte uitgekeerd aan het Btw-compensatiefonds, zoals toegelicht in de eerdere toekenningsbeschikkingen. Dit ten behoeve van de verwachte Btw-compensatieaanvraag van de betrokken gemeenten. Deze Btw-component kan een ogenschijnlijk verschil of tekort in het in november jl. beschikte bedrag verklaren."

Ter aanvulling en correctie op dit eerdere bericht: per abuis zijn bij de recente beschikkingen van FIN B2 de Sisa-verantwoordingen over 2021 verrekend met de som van de verstrekte voorschotten bij FIN B1 en FIN B2 en de daarbij horende inleg in het Btw-compensatiefonds. Dit laatste was onjuist, aangezien de betrokken gemeenten hun Sisa-verantwoording over 2021 - zoals gebruikelijk is - exclusief btw hebben ingediend. Als gevolg hiervan hebben de meeste gemeenten een te lage beschikking en betaling ontvangen. De afwijking bedraagt enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. Het ministerie van Financiën streeft er naar om de betreffende gemeenten begin 2023 het tekort alsnog te beschikken en betalen. Enkele gemeenten, die eerder nog geen betaling ontvingen omdat men minder had verantwoord dan reeds was ontvangen aan voorschot, ontvangen naar aanleiding van deze correctie mogelijk alsnog een betaling.
Gemeenten hoeven geen contact op te nemen met het ministerie van BZK of het ministerie van Financiën om aanspraak te maken op deze correctie.

16-11-2022
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het verantwoordingsoverzicht SiSa 2022 is momenteel zo compleet als mogelijk weergegeven op de website. Alle regelingen waarvan de beschikkingen zijn verzonden voorafgaand aan 15 november 2022 dienen in dit overzicht te staan. Wij willen u verzoeken om de lijst van uw organisatie te controleren op juistheid en volledigheid. Is er een regeling te veel of te weinig opgenomen op het verantwoordingsoverzicht van uw organisatie, neem dan contact op via postbusibi@minbzk.nl. Indien dit resulteert in een aanpassing ziet u dit terug bij de publicatie van het definitieve verantwoordingsoverzicht.

De beschikkingen die worden verzonden in de periode van 15 november tot en met 30 december zullen op later moment aan het overzicht worden toegevoegd.

Het definitieve verantwoordingsoverzicht zal omstreeks 2 januari 2023 worden gepubliceerd.

15-11-2022
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeling C55 - Aanpak energiearmoede
"De middelen die aan u zijn uitgekeerd hebben een bestedingstermijn tot 31 december 2023. We willen voorkomen dat de middelen (gedeeltelijk) teruggevorderd worden omdat de bestedings- of uitvoeringstermijn te kort is om deze broodnodige structurele maatregelen te treffen. Deze kennen immers een langere voorbereidingstijd. Om deze reden is besloten de uitvoeringstermijn met een jaar te verlengen tot 31-12-2024. Toch willen we benadrukken en u op het hart drukken om op dit moment zoveel mogelijk middelen in te zetten op maatregelen die voor déze winter getroffen worden. Zie brief met kenmerk 2022-0000500214.’’

 

05-09-2022 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De verantwoordingslijst SiSa 2022 is opengesteld en wordt de komende weken gevuld aan de hand van informatie van verstrekkers van de uitkeringen. Een conceptversie van het verantwoordingsoverzicht zal omstreeks 1 november 2022 gepubliceerd worden.

29-08-2022
De website is omgezet van SiSa 2021 naar SiSa 2022. Het overzicht met regelingen over het jaar 2021 is per heden te vinden in het archief.