Welkom

Hoe werkt het?

  1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
  3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

22 januari 2024
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

C94 - Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal 
Voor de lokale aanpak isolatie zijn in 2023 middelen aan gemeenten beschikt voor de eerste tranche. Het bedrag vermeld onder C94 is het totaalbedrag waarover gemeenten voor de eerste tranche van de lokale aanpak verantwoording moeten afleggen. Het totaalbedrag voor de eerste tranche voor de lokale aanpak is de optelsom van het budget in de oorspronkelijke regeling van de lokale aanpak die is gepubliceerd in februari 2023, inclusief een tweetal aanvullingen die in juli en in november 2023 aan het budget zijn toegevoegd. In februari startte de regeling met 206 miljoen euro voor alle gemeenten samen, in juli kwam daar 100 miljoen euro bij en in november nog eens 119 miljoen euro. Voor de 206+100 miljoen hebben gemeenten een aanvraag gedaan bij RVO (eventueel in twee keer uiterlijk op 31 oktober), de overige 119 miljoen is naar rato van de aanvraag voor de 306 miljoen ambtshalve aan gemeenten beschikt. In gevallen wordt een deel van de middelen voor gemeenten in maart 2024 uitgekeerd.

Op basis van het door gemeenten opgegeven bedrag een deel van de middelen gestort in het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag is niet opgenomen in het totaalbedrag onder C94 en hierover hoeven gemeenten dan ook geen verantwoording af te leggen in de Sisa-verantwoording.

12 januari 2024
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Op 11 januari 2024 zijn de definitieve SiSa-bijlage en Invulwijzer SiSa gepubliceerd. Alle relevante stukken met betrekking tot de SiSa 2023 kunt u hier vinden.

Het definitieve verantwoordingsoverzicht SiSa 2023 is eveneens gepubliceerd. Uiterlijk 31 januari ontvangt u als SiSa contactfunctionaris via een e-mail van het CBS het definitieve format van de SiSa-bijlage 2023 in een op-maat-versie. Correcties die na ontvangst hiervan worden doorgegeven resulteren in een noodzaak tot een nieuwe op-maat-versie.

Let op: beschikkingsnummers en bedragen zijn ‘detailinformatie’. Dit betekent dat een foutief of ontbrekend beschikkingsnummer of ontbrekend bedrag geen problemen opleveren bij het indienen van uw verantwoording voor 15 juli 2024. Voorwaarde is dat de regeling bij uw organisatie voorkomt.


8 december 2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie

Controle verantwoordingsoverzicht SiSa 2023

Het verantwoordingsoverzicht SiSa 2023 is momenteel zo compleet als mogelijk weergegeven op de website. Alle regelingen waarvan de beschikkingen zijn verzonden voorafgaand aan 15 november 2023 dienen in dit overzicht te staan. Wij willen u verzoeken om de lijst te controleren op juistheid en volledigheid. Is er een regeling te veel of te weinig opgenomen op het verantwoordingsoverzicht van uw organisatie, neem dan contact op via postbusibi@minbzk.nl.

Dit geldt ook voor het aanmelden van medeoverheden voor verantwoording onder een B-regeling (SiSa tussen medeoverheden).

De beschikkingen die worden verzonden in de periode van 15 november tot en met 30 december zullen op later moment aan het overzicht worden toegevoegd. Het definitieve verantwoordingsoverzicht zal omstreeks 2 januari 2024 worden gepubliceerd. 

Let op: beschikkingsnummers en bedragen zijn ‘detailinformatie’. Dit betekent dat een foutief of ontbrekend beschikkingsnummer of ontbrekend bedrag geen problemen opleveren bij het indienen van uw verantwoording voor 15 juli 2024. Voorwaarde is dat de regeling bij uw organisatie voorkomt.

24 november 2023
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voor de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 zijn de codes H35 en H35B van toepassing. Inzake de opname in het verantwoordingsoverzicht van de medeoverheden worden de contactpersonen van de mandaathouders binnenkort benaderd om door te geven welke medeoverheden middelen zullen of hebben ontvangen in het jaar 2023.

Wij streven ernaar uiterlijk 15 december 2023 het overzicht voor de codes H35 en H35B gereed te hebben.

2 november 2023
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In de aankomende periode worden er nog diverse aanpassingen doorgevoerd in de verantwoordingslijst van EZK. Op 15 november 2023 is het overzicht zo compleet als mogelijk. Tot die tijd is het overzicht nog onderhanden, graag het verzoek om uw vragen tot die tijd te bewaren.

31 oktober 2023
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

De regeling E105 Regeling specifieke uitkering transitievergoeding regionale OV-concessies 2023 is niet opgenomen in de verantwoordingslijst. Deze regeling hoeft pas in 2025 voor het eerst worden verantwoord.

De volgende regelingen zijn nog niet in de verantwoordingslijst opgenomen, omdat de beschikkingen nog moeten worden afgegeven:

  • E103 Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027
  • E104 Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
  • E106 Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030
  • E107 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

26 juli 2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De verantwoordingslijst SiSa 2023 is opengesteld en wordt komende weken aangepast en aangevuld.

De te verantwoorden regelingen 2022 vormen de basis voor 2023. In de aankomende periode zullen de verstrekkers diverse mutaties uitvoeren. Regelingen waarvoor een eindverantwoording is ontvangen, zullen worden verwijderd en nieuw afgegeven beschikkingen worden toegevoegd. Op 1 november 2023 is de conceptversie zo compleet als mogelijk.

Als na de publicatie op 1 november van de (concept) verantwoordingslijst een ontvanger van mening is dat de lijst met te verantwoorden regelingen niet juist is (een regeling te veel of weinig), meldt de ontvanger dit direct bij het ministerie van BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa. Wij willen u vragen om deze controlewerkzaamheden uiterlijk 15 november 2023 afgerond te hebben en benodigde wijzigingen door te geven.

Dit geldt ook voor het aanmelden van medeoverheden voor verantwoording onder een b-regeling (SiSa tussen medeoverheden).

Let op: beschikkingsnummers en bedragen zijn ‘detailinformatie’. Dit betekent dat een foutief of ontbrekend beschikkingsnummer of ontbrekend bedrag geen problemen opleveren bij het indienen van uw verantwoording voor 15 juli 2024. Voorwaarde is dat de regeling bij uw organisatie voorkomt. Dit houdt in dat alle ontvangers moeten controleren of alle specifieke uitkeringen waarover de organisatie zich moet verantwoorden ook bij de organisatie zijn vermeld. Ontdekt u een fout: neem contact op met BZK via het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa of met de verstrekker van de uitkering.