Welkom

Hoe werkt het?

 1. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
 2. Kies uw provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code
 3. Download het Excel sheet met de te verantwoorden specifieke uitkeringen en de beschikkingsnummers en opmerkingen

Meer informatie over deze webapplicatie kunt u vinden op de site van Rijksoverheid.

Mededelingen

03-04-2023
Ministerie van Justitie en Veiligheid

A16 - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne / Verantwoording transitiekosten

Bij de beantwoording van eerdere veel gestelde vragen (FAQ’s) is aangegeven dat verantwoording van de transitiekosten op basis van afschrijvingslasten dient te gebeuren. Uitgangspunt was hierbij het baten en lasten-stelsel. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit tot een hoge administratieve last leidt voor zowel de uitvoeringsorganisatie als gemeenten. Daarnaast kan dit betekenen dat gemeenten reeds bevoorschotte transitiekosten eerst moet gaan terugbetalen en/of dat het meerdere jaren kan duren alvorens het gehele bedrag is afgerekend met het ministerie. Om deze onwenselijke effecten te vermijden heeft het ministerie van JenV besloten dat gemeenten de transitiekosten dienen te verantwoorden op basis van gedane investering in een betreffend boekjaar. Dit gaat in vanaf SiSa 2022.

De FAQ’s kunt u vinden op het VNG Forum. Mochten er nog overige vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met PostbusNOO@minjenv.nl. Daarnaast graag aandacht voor de FAQ’s m.b.t. de btw, met name de btw op transitiekosten.

22-03-2023
Ministerie van Justitie en Veiligheid

A18(B) Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s

Bij de regeling A18 Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s kunnen veiligheidsregio’s één of meer taken belegd hebben bij gemeente(n) in hun regio, waar deze vervolgens kosten voor hebben gemaakt. Als dat het geval is, verantwoordt de gemeente(n) in kwestie deze kosten via SiSa A18B. Hieronder is weergegeven hoe de veiligheidsregio de kosten in het kader van het Bekostigingsbesluit verantwoordt in 2022 en 2023. Beoogd is een verantwoordingswijze te formuleren die de gebruikers van de jaarrekeningen goed inzicht geeft in lasten en balansposities en die dubbele accountantscontrole voorkomt.  

Mocht dit aan de kant van uw gemeente vragen of dilemma’s opleveren wordt u gevraagd af te stemmen met uw veiligheidsregio. Indien u er ook gezamenlijk niet uitkomt kunt u vragen altijd mailen naar PostbusNOO@minjenv.nl.  

Het jaar 2022

 1. De veiligheidsregio verantwoordt de eigen lasten van het jaar 2022
 • in de SiSa-tabel in de jaarrekening èn
 • in de Verantwoordingstabel in het jaarverslag.
 1. De veiligheidsregio verantwoordt geen lasten van de gemeente in de jaarrekening en in de Verantwoordingstabel.

Het jaar 2023

 1. De veiligheidsregio verantwoordt de eigen lasten van het jaar 2023:
 • in de SiSa-tabel in de jaarrekening èn
 • in de Verantwoordingstabel in het jaarverslag.
 1. De veiligheidsregio verantwoordt de lasten van de gemeente over 2022, zoals opgenomen in de SiSa-tabel A18B van de gecontroleerde jaarrekening 2022 van de gemeente:
 • in de daartoe bestemde indicator in de SiSa-tabel in de jaarrekening èn
 • in de daartoe bestemde regel van de Verantwoordingstabel in het jaarverslag.


De veiligheidsregio kiest ervoor om de lasten van de gemeente over 2022 (zoals hierboven bedoeld) te verantwoorden via de Kassiersfunctie in de balans. Dat betekent dat deze lasten niet worden verantwoord als lasten in de jaarrekening 2023 van de veiligheidsregio, maar wel leiden tot een mutatie in de balans van de veiligheidsregio.

Deze mutatie luidt: de in 2022 vooruitontvangen bedragen van JenV die zijn gepassiveerd in de balans van de veiligheidsregio worden in de jaarrekening 2023 van de veiligheidsregio verminderd met het bedrag dat aan de gemeente (over 2022) wordt betaald.

Invloed op de accountantscontrole

Deze verantwoordingswijze van gemeentelijke lasten leidt niet tot een mutatie in de lasten van de jaarrekening van de veiligheidsregio 2022 en heeft daarom geen invloed op de accountantscontrole.

In 2023 stelt de accountant vast dat het bedrag zoals opgenomen in de SiSa-tabel A18B van de gecontroleerde jaarrekening 2022 van de gemeente door de veiligheidsregio is doorbetaald aan de gemeente en door de veiligheidsregio in mindering is gebracht op de vooruit ontvangen bijdrage van JenV in de balans van de veiligheidsregio. Voor de inhoudelijke getrouwheid en rechtmatigheid van de gemeentelijke lasten maakt de accountant van de veiligheidsregio gebruik van de controleverklaring en het verslag van bevindingen (t.a.v. SiSa) van de accountant van de gemeente over 2022.

De controle van de jaarrekening van een (grote) gemeente kan een veel grotere materialiteit hebben dan de controle van de jaarrekening van de veiligheidsregio. De accountant van de veiligheidsregio kan in dat geval besluiten in 2023 geen aanvullende waarnemingen uit te voeren op de lasten van de gemeente over 2022, omdat deze al zijn gecontroleerd door de accountant van de gemeente en omdat de gemeentelijke lasten niet worden verantwoord als lasten in de jaarrekening 2023 van de veiligheidsregio. Verantwoording vindt in 2023 immers plaats via de kassiersfunctie.

08-03-2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Addendum bij de Invulwijzer van de regelingen C62 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en  G12/G12A/G12B Kwijtschelding publieke schulden binnen het SZW-domein in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen in SiSa 2022

De opgenomen link naar de relevante wet- en regelgeving is in de Invulwijzer bij de regelingen C62 en G12, G12A en G12B niet volledig.

De relevante wet- en regelgeving wordt in dit addendum bij de regeling C62 aangevuld met de volgende link: wetten.nl - Regeling - Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen - BWBR0045917 (overheid.nl)

De relevante wet- en regelgeving wordt in dit addendum bij deze regelingen G12, G12A en G12B aangevuld met de volgende link:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0045861/2022-11-05/0

23-02-2023
Ministerie van Financiën 

Addendum bij de Sisa-invulwijzer/Regeling B2 - Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Voor indicatoren B2/17, B2/19 en B2/21 valt in de invulwijzer te lezen dat men ook cumulatief reeds verantwoorde kosten in mindering dient te brengen. Dit is onjuist, men kan bij deze indicator de kosten tot en met jaar T verantwoorden.

08-02-2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Addendum bij de Invulwijzer van de regelingen C62 kwijtschelding gemeentelijke belastingen en G12 Kwijtschelding publieke schulden binnen het SZW-domein in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen in SiSa 2022

In SiSa 2022 vindt er bij de regeling C62 en G12 geen verantwoording door gemeenten meer plaats over het aantal gedupeerden. In SiSa 2022 is er geen indicator “aantal gedupeerden” in de SiSa bijlagen van de regelingen C62 en G12 opgenomen.

De ministeries van BZK en SZW bepalen de vergoeding van de uitvoeringskosten bij de genoemde specifieke uitkeringen op basis van het aantal gedupeerden per gemeente in de jaarlijst van 2022 van de belastingdienst. De vergoeding van de uitvoeringskosten wordt opgenomen in de vaststellingsbeschikking van deze specifieke uitkeringen over het jaar 2022 aan de gemeente.

08-02-2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regelingen C62 kwijtschelding gemeentelijke belastingen en G12 Kwijtschelding publieke schulden binnen het SZW-domein in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen in SiSa 2022

In het kader van de hersteloperatie toeslagen verleent het college van B&W kwijtschelding van schulden in het sociaal domein en het belastingdomein. Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor de gederfde opbrengsten en ontvangen een vast bedrag aan uitvoeringskosten per gedupeerde ouder. Hiervoor zijn twee aparte specifieke uitkeringen (spuks) van kracht geworden, van de ministeries van SZW (SiSa G12) en BZK (SiSa C62).

In de SiSa verantwoording van 2021 is gebleken dat er bij een groot aantal gemeenten verschillen bestonden tussen het aantal gedupeerden in de SiSa-verantwoording van gemeenten en de door de Belastingdienst opgestelde jaarlijst met het aantal gedupeerden. Op basis van het aantal gedupeerden wordt de hoogte van de uitvoeringskosten bepaald.

In de SiSa-verantwoording van 2022 is na overleg tussen de ministeries van SZW, BZK en de VNG  besloten de vergoeding voor de uitvoeringskosten voor het jaar 2022 te bepalen op basis van de jaarlijst van de belastingdienst. Deze vergoeding wordt opgenomen in de vaststellingsbeschikkingen van de genoemde specifieke uitkeringen. Er vindt over 2022 geen verantwoording door gemeenten in SiSa 2022 meer plaats van het aantal gedupeerden.

Gemeenten blijven zich in SiSa 2022 verantwoorden over de gederfde opbrengsten die het gevolg zijn van kwijtscheldingen in het kader van de hersteloperatie. Bij het ministerie van SZW betreft het de gederfde opbrengsten van de specifieke uitkeringen Participatiewet (G2, indicatoren G2/12 en G2/13), Bbz 2004 (G3, indicatoren G3/07 - G3/10), de Tozo (G4, indicatoren G4/17 - G4/19) en de kwijtscheldingen publieke schulden kinderopvangtoeslagaffaire in het SZW-domein (G12, indicatoren G12/01 en G12/02). De uitvoering van deze specifieke uitkeringen kan zijn uitbesteed aan een gemeenschappelijke regeling die over het jaar 2022 aan uw gemeente zal verantwoorden. Het gaat dan om de SiSa-bijlage van G2B (indicatoren G2B/15 en G2B/16), G3B (indicatoren G3B/09 – G3B/12 en G4B (indicatoren G4B/14 – G4B/16). Bij de spuk van het ministerie van BZK gaat het om gederfde opbrengsten die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen (C62).

03-02-2023
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regeling D10 – Volwasseneneducatie
In de toelichting bij indicator D10.05 is een percentage vermeld dat tijdens de coronaperiode (jaren 2020 en 2021) mocht worden doorgeschoven n.l. 50%, dit percentage is inmiddels 25%. Dit resulteert in onderstaande gewijzigde toelichting:

D10

Indicatoren

Toelichting

05

Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)

Dit omvat de middelen die worden doorgeschoven naar het volgende jaar, indien er sprake is van onderbesteding. Het niet bestede bedrag is gemaximeerd op 25% van de voor dat jaar toegekende uitkering educatie.

Zie art. 2.3.2 van de WEB en artikel 3.3.1 van de Uitvoeringsbesluit WEB

03-02-2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeling C26 - Culturele voorzieningen provincies
Indicator C26/02 vertoont in de SiSa-bijlage een inconsistentie met de invulwijzer. Deze indicator is bedoeld voor eventuele correcties over jaar T-1. Waar in de invulwijzer 2020 staat vermeld moet 2021 worden gelezen.

01-02-2023
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeling C9 - Specifieke uitkering woningbouwimpuls
In de SiSa-bijlage staat onder de C9 vermeld dat dit de verantwoording voor tranche 1 t/m 3 betreft. Dit moet tranche 1 t/m 4 zijn. Conform de beschikking dient ook tranche 4 onder de C9 te worden verantwoord.

16-12-2022
Ministerie van Financiën 

Regeling B2 – Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
In een eerder bericht is het volgende medegedeeld met betrekking tot de SPUK FIN B2: "Recent zijn de tussentijdse beschikkingen verzonden met betrekking tot de SPUK B2 regeling. In deze beschikkingen is steeds de som van de reeds verstrekte voorschotten bij FIN B1 en FIN B2 verrekend met de SiSa-verantwoording over 2021. Deze voorschotten zijn destijds ook voor een klein gedeelte uitgekeerd aan het Btw-compensatiefonds, zoals toegelicht in de eerdere toekenningsbeschikkingen. Dit ten behoeve van de verwachte Btw-compensatieaanvraag van de betrokken gemeenten. Deze Btw-component kan een ogenschijnlijk verschil of tekort in het in november jl. beschikte bedrag verklaren."

Ter aanvulling en correctie op dit eerdere bericht: per abuis zijn bij de recente beschikkingen van FIN B2 de Sisa-verantwoordingen over 2021 verrekend met de som van de verstrekte voorschotten bij FIN B1 en FIN B2 en de daarbij horende inleg in het Btw-compensatiefonds. Dit laatste was onjuist, aangezien de betrokken gemeenten hun Sisa-verantwoording over 2021 - zoals gebruikelijk is - exclusief btw hebben ingediend. Als gevolg hiervan hebben de meeste gemeenten een te lage beschikking en betaling ontvangen. De afwijking bedraagt enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. Het ministerie van Financiën streeft er naar om de betreffende gemeenten begin 2023 het tekort alsnog te beschikken en betalen. Enkele gemeenten, die eerder nog geen betaling ontvingen omdat men minder had verantwoord dan reeds was ontvangen aan voorschot, ontvangen naar aanleiding van deze correctie mogelijk alsnog een betaling.
Gemeenten hoeven geen contact op te nemen met het ministerie van BZK of het ministerie van Financiën om aanspraak te maken op deze correctie.

16-11-2022
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het verantwoordingsoverzicht SiSa 2022 is momenteel zo compleet als mogelijk weergegeven op de website. Alle regelingen waarvan de beschikkingen zijn verzonden voorafgaand aan 15 november 2022 dienen in dit overzicht te staan. Wij willen u verzoeken om de lijst van uw organisatie te controleren op juistheid en volledigheid. Is er een regeling te veel of te weinig opgenomen op het verantwoordingsoverzicht van uw organisatie, neem dan contact op via postbusibi@minbzk.nl. Indien dit resulteert in een aanpassing ziet u dit terug bij de publicatie van het definitieve verantwoordingsoverzicht.

De beschikkingen die worden verzonden in de periode van 15 november tot en met 30 december zullen op later moment aan het overzicht worden toegevoegd.

Het definitieve verantwoordingsoverzicht zal omstreeks 2 januari 2023 worden gepubliceerd.

15-11-2022
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeling C55 - Aanpak energiearmoede
"De middelen die aan u zijn uitgekeerd hebben een bestedingstermijn tot 31 december 2023. We willen voorkomen dat de middelen (gedeeltelijk) teruggevorderd worden omdat de bestedings- of uitvoeringstermijn te kort is om deze broodnodige structurele maatregelen te treffen. Deze kennen immers een langere voorbereidingstijd. Om deze reden is besloten de uitvoeringstermijn met een jaar te verlengen tot 31-12-2024. Toch willen we benadrukken en u op het hart drukken om op dit moment zoveel mogelijk middelen in te zetten op maatregelen die voor déze winter getroffen worden. Zie brief met kenmerk 2022-0000500214.’’

 

05-09-2022 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De verantwoordingslijst SiSa 2022 is opengesteld en wordt de komende weken gevuld aan de hand van informatie van verstrekkers van de uitkeringen. Een conceptversie van het verantwoordingsoverzicht zal omstreeks 1 november 2022 gepubliceerd worden.

29-08-2022
De website is omgezet van SiSa 2021 naar SiSa 2022. Het overzicht met regelingen over het jaar 2021 is per heden te vinden in het archief.